Conferentie over eigentijdse vormen van samenwerking en scholing in de veranderende gezondheidszorg

Professionals in de zorg werken vanuit een overkoepelend ideaal: bijdragen aan positieve gezondheid van hun cliënten en patiënten.

Een prachtig ideaal, maar hoe doe je dat? Wat zijn je eigen motieven? En wat heb je ervoor nodig de zorg te kunnen bieden die je beoogt?

 

Er vindt een kanteling plaats in de zorg, waarbij de aandacht verschuift van behandeling naar preventie, van aanbod gestuurd naar zorgnetwerken, van zorgen voor, naar begeleiden van zelfsturing en betekenisgeving. Tegelijkertijd wordt de zorgverlener steeds meer gevangen in een netwerk van bureaucratie en protocollen en verschuiven team en organisatie als dragend principe naar de achtergrond. Als zorgverlener moet je het zelf doen, voorleven hoe je als mens de verhouding met jezelf en de omgeving verzorgt. Hoe is hierin antroposofie werkzaam? En hoe geven we dit vandaag in onszelf en met elkaar vorm? Op zo’n manier dat wij zelf zo vitaal mogelijk zijn en onze idealen tot leven kunnen brengen in het professioneel handelen.

Hoe ziet scholing eruit die dat bewerkstelligt? In deze conferentie willen we een ondernemend denken over persoonlijke ontwikkeling en scholing over het voetlicht brengen en verder ontwikkelen.

De toon van de conferentie wordt in de ochtend gezet door inspirerende sprekers met een vernieuwde visie op samenwerking en scholing.

Hierna volgen vier werkplaatsen waarin vier thema's verder worden verdiept door een spreker en door het werken in deze grote groep. In de middag volgen er werkgroepen, die het thema nog verder uitwerken, allen op eigen wijze.

 

Vier thema’s die daarbij onderzocht worden zijn:

Innerlijke scholing en meditatie, inleider Pim Blomaard

Scholen doe je altijd samen, zo ook innerlijke scholing: samen met jezelf, samen met anderen, samen met licht en duister. Of je het wilt of niet. Werken aan je zelf, is werken aan de wereld. Meditatie helpt om beter bij jezelf te blijven en de verbinding met de ander te verzorgen. Vanuit de meditatie kunnen we kijken naar ons anker, naar ons ritme, naar onze aandacht en kunnen we letten op het werk van de wil, het leven van het gevoel, het grondwerk van het denken. Daarmee wordt scholing gaandeweg coaching van je eigen biografie, van een groepsproces, van een samenwerkingsverband. En coaching helpt om richting te vinden.

Beeldvormende bespreking, inleider Erik Baars

In elk zorgproces is er een moment van waarneming, inschatting, beoordeling van deze waarneming en handeling. In de professionele zorg spreek je dan van een diagnostisch proces en veelal van een behandelplan als resultaat van dat proces. Met de beeldvormende bespreking of met het ‘aansluiten’ probeer je dit proces zo te doen dat je maximaal aansluit bij wie de cliënt eigenlijk is. Zo wordt elke bespreking een oefening en een leerproces voor professional en hulpvrager.

Samen scholen in teams, inleider Edward de Boer

Het is ook mogelijk om te scholen binnen het professionele werkoverleg. Overlegmomenten bieden mogelijkheden om je zowel individueel als in het collectief van een team te scholen. We bieden verschillende inzichten en methodieken aan, deze kunnen de deelnemers toepassen in de eigen werkomgeving. Hiermee kan de kwaliteit van het werkoverleg verhoogd worden en een bewuste oefenplaats worden om zich met en aan elkaar te ontwikkelen. Daarnaast draagt het bij aan de vitaliteit van  medewerkers en verbetert het de aangeboden zorg voor de patiënten en cliënten.

Visie en didactiek van scholing, inleider Hannie Bakker

Scholing is dienend aan een aandachtige menswaardige zorg. Een belangrijk kenmerk is dat het gericht is op persoonlijke én professionele ontwikkeling. Dat betekent dat deze nauw aansluit bij de ervaring en missie van deelnemers. Collegiale uitwisseling, kunstzinnige werkvormen, waarnemen en oordeelsvorming en interactieve colleges zijn ingrediënten van een scholing gericht op heel de mens. Kernwoorden daarbij zijn: persoonlijk, onderzoekend, verruimend.

Programma

09.30
Inloop, koffie en thee
09.50
Muzikale opmaat van de foyer naar de zaal met Odulf Damen en studenten muziektherapie Hogeschool Leiden
10.15
Opening door dagvoorzitter Edward de Boer
10.30
Adriaan Bekman: Bezielend leren als weg naar zingeving: de ander in het middelpunt
11.00
Guus van der Bie: Ervarend leren en evidentiebeleving. Hoe gaat ons een licht op?
11.30
Intermezzo
12.00
In vier thema groepen uiteen
13.00
Lunchpauze
14.00
Werkgroepen
15.45
Koffie/thee pauze
16.15
‘Samen brengen’ door de dagvoorzitter
16.45
Sluiting

Deze conferentie is voor professionals in de gezondheidszorg en ook voor leraren en pedagogen bijzonder interessant. Opvoeden en genezen gaan hand in hand.

Conferentiefolder

Download folder conferentie 2018
(PDF-document, 18.3 MB)

Werkgroepen

 1. Scholen doe je altijd samen
 2. Meditatie sterkt je in je werk
 3. Innerlijke scholing tijdens alledaagse handelingen
 4. Wat is de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap?
 5. Inlevend aansluiten
 6. De beeldvormende cliëntbespreking in de antroposofische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 7. Je diagnose tot beeld maken
 8. Beeldvorming en sturen van therapeutische processen
 9. Vergaderen als scholing
 10. Vitaal in overleg
 11. Zelforganisatie en teamoverleg
 12. Werkoverleg en scholing met behulp van theorie U
 13. Each one – Teach one
 14. Van visie naar een samenhangend scholingsbeleid
 15. Fenomenologie als brug tussen ervaring en onderzoek
 16. Aansluiten bij…. met leervragen

Bekijk alle werkgroepen »